IMG_1207

No parking !

(Nederlandse tekst beneden)

La  Ville de Bruxelles a décidé, le 1er décembre 2014, de lancer des appels d’offres pour la création de 4 nouveaux parkings dans le Pentagone, dont un sous la place du Jeu de Balle. Notre quartier n’a pas besoin d’un tel parking  place du Jeu de Balle. Il saturerait la circulation dans les voiries étroites et déjà congestionnées de notre quartier. Sa construction entrainerait un chantier de plusieurs années, qui non seulement défigurerait le Vieux Marché, mais aurait aussi des conséquences catastrophiques sur la vie du marché aux puces, celle des commerçants et des riverains.

Télécharger le flyer.

L’Échevine de la Mobilité et des Travaux publics, Els Ampe, expose régulièrement via la presse ou des toutes-boites ses arguments en faveur de la construction du parking :

« Une belle place historique sans bosses. »

➔ Nous ne voulons pas d’une place aseptisée où, après des années de travaux, les cheminées d’aération d’un parking et ses voies d’accès (entrée et sortie des voitures, ascenseurs pour piétons) défigureront l’attrait historique et esthétique existant aujourd’hui.

« Plan d’aménagement en concertation avec les habitants, commerçants et échoppiers. »

➔ De qui se moque-t-on ? Une concertation après que la décision a été votée par le Conseil communal !?

« Des boxes garage pour les habitants à un bas prix (pour leurs voitures, vélo, poussettes) et un parking public pour les visiteurs. »

➔ Sur 20.000 places disponibles dans l’enceinte de la Ville de Bruxelles, 14.000 places seulement sont en moyenne occupées : dans notre quartier, les parkings de la place Poelaert et de la Porte de Hal sont sous-occupés. Une meilleure signalisation et une tarification plus accessible seraient déjà de nature à améliorer l’utilisation des parkings existants.

«Travaux sur une partie limitée de la place = le chantier se limitera à une partie de la place = accès aux commerces pendant les travaux.»

➔ À qui veut-on faire croire cela ? Un chantier d’une telle importance entraînera forcément le blocage d’une partie du quartier et d’importants désagréments pour les marchands, commerçants et riverains.

➔ L’Échevine du Commerce Marion Lemesre, pour sa part, déclare d’ailleurs que le marché sera déplacé pendant le chantier. Mais il n’existe pas d’espace assez grand dans les environs pour accueillir tous les marchands. Un déménagement provisoire nécessiterait donc de trier les échoppiers et entraînerait la mort de nombreux commerces dont l’activité et la clientèle sont intrinsèquement liées à la proximité du marché.

➔ Enfin, la Ville de Bruxelles prétend que le chantier ne sera pas de longue durée. Après avoir évoqué 24 puis 30 mois, elle parle à présent de 18 mois de travaux. Mais qu’en sait-elle ? Bien malin qui pourrait prédire la durée de réalisation d’un tel ouvrage, d’autant que ce projet ne repose sur aucune étude, notamment des sols. Nous avons tous en tête des chantiers effectués à Bruxelles dont la durée prévue a été multipliée par deux ou trois. Nous n’avons aucune raison d’être rassurés sur ce point.

« L’argent du contribuable ne servira pas au financement de ce parking (parking et aménagement seront payés par le secteur privé). »

➔ C’est oublier que les derniers parkings publics décidés à Bruxelles (Flagey et Miroir) sont entièrement financés par les pouvoirs publics.

➔ Et c’est omettre de préciser que la société privée qui obtiendra ce marché bénéficiera d’une concession de 35 ans et se verra confier la responsabilité de réaménager les espaces publics autour du parking!

C’était déjà l’argument et l’enjeu de la première bataille des Marolles en 1969 sur les problèmes de logement, où un quartier entier était destiné à la promotion immobilière par le secteur privé. Face à la résistance des habitants, les autorités de la Ville ont reculé, acheté les terrains et construit des logements sociaux.

Habitants des Marolles, dites non à ce parking ! Non à la destruction de la cohésion sociale de ce quartier populaire qui est un des cœurs de Bruxelles.


No parking !

De Stad Brussel besliste op 1 december 2014 een aanbesteding uit te schrijven voor de bouw van vier nieuwe parkeergarages in de Vijfhoek, waarvan een onder het Vossenplein. Onze buurt heeft geen nood aan een dergelijke parking. De smalle straten van onze wijk slibben nu al dicht met auto’s. Een parking Vossenplein zou de verkeersstroom nog verder bemoeilijken. De werf die deze parking voorafgaat, zou de ‘Jeu de Balle’ onherstelbaar verminken. De jaren durende werken zouden daarenboven catastrofale gevolgen hebben op het leven van de rommelmarkt, die van de handelaars en de buurtbewoners.

De flyer downloaden

De Schepen bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wagenpark, Els Ampe, verspreidt haar argumenten voor de bouw van de parking met de regelmaat van de klok via media en huis-aan-huisbladen.

« Een mooi historisch plein zonder bulten. »

Wij willen geen plein zonder ziel waar, na jaren van grote werken, de verluchtingspijpen en toegangen (in- en uitgang voor de wagens, liften voor de voetgangers) de huidige historische en esthetische aantrekking van het plein verminken.  

« Herinrichting in overleg met de bewoners, handelaars en marktkramers. »

 Met wie lacht men eigenlijk? Overleg nadat een beslissing is gestemd door de Gemeenteraad !?

«  Garageboxen aan een lage prijs voor de buurtbewoners (voor hun auto’s, fietsen en kinderwagens) en een openbare parking voor bezoekers. »

 Van de 20.000 beschikbare parkeerplaatsen binnen de Stad Brussel zijn gemiddeld maar 14.000 plaatsen bezet: in onze wijk zijn de parkings van het Poelaertplein en de Hallepoort onderbezet. Een betere signalisatie en democratischer tarieven zouden het gebruik van de bestaande parkeergarages zeker en vast ten goede komen.

«Werken op een beperkt deel van het plein = de werf zal zich beperken tot een deel van het plein = toegang tot de handelszaken gedurende de werken.»

 Denkt men echt dat iemand dit gelooft ? Een werf van een dergelijke omvang zal een deel van de wijk blokkeren en brengt ongetwijfeld grote hinder met zich mee voor de marktkramers, handelaars en buurtbewoners.

 De Schepen van Handel, Marion Lemesre, verklaart zelfs dat de markt zal worden verplaatst gedurende de werken. Alleen is er in de buurt geen plek die groot genoeg is om plaats te bieden aan alle marktkramers. Een tijdelijke verhuis zou de marktkramers verspreiden over verschillende plaatsen, wat de dood zou betekenen voor ettelijke handelszaken die hun activiteiten en klanten ontlenen aan een ligging vlakbij de markt.

 De Stad Brussel doet alsof de werken niet van lange adem zullen zijn. Eerst gingen de werken 24 maanden duren, toen waren het 30 maanden. Nu heet het dat de werf 18 maanden zal duren. De stad heeft gewoon geen idee. Wie de uitvoering op een dergelijk complexe werf kan voorspellen, kan meer dan koffiedik kijken. Vooral aangezien het project op geen enkele studie rust, het minst nog van al op een studie van de ondergrond. We kennen allemaal voorbeelden van Brusselse werven waarvan de geplande duur uiteindelijk met twee of drie werd vermenigvuldigd. We hebben geen enkele reden om er op dat vlak gerust in te zijn.

«  Het geld van de belastingbetaler wordt niet gebruikt voor de financiering van de parking (parking en inrichting worden betaald door de privé-sector). »

 Wij zijn niet vergeten dat de laatste parkings in Brussel (Flagey en Spiegelplein) volledig zijn gefinancierd door de overheid.

 Men vergeet daarbij te vermelden dat het privé-bedrijf dat de uitbating bemachtigt een concessie van 35 jaar zal genieten en daarbij ook de verantwoordelijkheid krijgt toevertrouwd de publieke ruimte rond de parking in te richten!

In 1969 was de woonproblematiek de inzet van de eerste strijd van de Marollen. Een hele wijk stond toen op het punt in de privé-handen van projectontwikkelaars te belanden. Geconfronteerd met het verzet van de buurtbewoners heeft de stad toen ingebonden, gronden gekocht en er sociale woningen gebouwd.

Inwoners van de Marollen, zeg neen tegen deze parking ! Neen tegen de vernietiging van de sociale verbondenheid van deze volkswijk. Neen tegen de verwoesting van één van de mooiste gezichten die Brussel rijk is.  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*