Archives pour l'étiquette brussel

Het Vossenplein beschermen ? Evident, en toch…

Opinie gepubliceerd in “Brussel Deze Week” en op de website van Le Soir, 04/02/2015

Vorige week werd een erfgoedpetitie afgegeven om het Vossenplein te laten beschermen, samen met enkele gebouwen én de schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. Deze petitie is conform het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening. De Gewestregering wordt hiermee verzocht een beschermingsprocedure op te starten.

De handtekeningen waren nauwelijks droog of Rudi Vervoort, Minister-President bevoegd voor Erfgoed, sprak al meteen van “instrumentalisering van het erfgoed”. Initiatief van burgers wordt duidelijk niet geapprecieerd.

De beschermingsaanvraag zou dienen om het parkingproject te blokkeren. Volgens Vervoort “bestaan er andere middelen om projecten te weigeren als ze niet aanvaardbaar zijn, om welke reden dan ook. Ik ben er niet van overtuigd dat dit de juiste manier is.” De ‘andere middelen’ zijn inderdaad legio en de tegenstanders van de parking zullen ze ook aanwenden. Maar laat de bescherming van dit plein nu net één van de meest geloofwaardige middelen zijn. Er is geen reden om dit debat niet te voeren.

Het Vossenplein is één van die zeldzame Brusselse pleinen die zijn oorspronkelijke karakter niet is kwijtgespeeld. Niet alleen de gebouwen, de geschiedenis en de ondergrond maken dit plein tot ver buiten Brussel bekend, ook de dagelijkse rommelmarkt die er doorgaat sinds 1873 is 100% Brussel.

Het is een illusie te denken dat het plein en zijn markt een lange werf ongeschonden doorkomen. Voor een ondergrondse parking moeten er in-en uitritten komen, liften, verluchtingskokers…niet meteen troeven voor een historisch plein.

Je moet dus van slechte wil zijn om niet te begrijpen dat deze ondergrondse parking de mensen verontrust en mobiliseert. Niemand begrijpt dat een plein dat zo emblematisch is voor de ziel van Brussel vandaag zomaar kan worden vernield of verminkt. Je zou denken dat ook Rudi Vervoort deze mening moet toegedaan zijn?

Brussel blijft sukkelen met zijn erfgoed en de Minister-President stelt ons niet echt gerust als hij beweert dat “klasseren niet het alfa en omega is van het beschermen van erfgoed”. Voorbeelden als het Atomium en het Koninklijk Paleis worden aangehaald. “Niemand zou ooit eraan denken om het Atomium af te breken”. Nochtans stelde iemand in 2014 wél voor om een parking te graven onder het Vossenplein ! En daar houdt het niet bij op : de Stad wil parkings bouwen onder het Rouppeplein, de Nieuwe Graanmarkt, het Ijzerplein…

Als de Stad een bouwvergunning indient voor een parking onder het Vossenplein, moet niet enkel het erfgoed worden bekeken, maar ook andere aspecten: mobiliteit, sociale cohesie, ruimtelijke ordening, stedenbouw. Het lijkt mij gezonder om zo te werk te gaan.” Vervoort vergeet daarbij dat de ergoedwetgeving ervan uitgaat dat bepaalde getuigen uit ons verleden beschermd moeten worden, en niet worden geanalyseerd met dezelfde criteria.

Als men economische belangen, mobiliteit en dergelijke voorrang geeft, komt dat neer op een totale negatie van het idee van beschermd erfgoed. Erfgoed is onvervangbaar en bepaalde ingrepen zijn onherstelbaar. Als je het erfgoed wil vrijwaren, moet je de zaken dus in de juiste volgorde aanpakken : inventariseren, beschermen en alleen daarna bekijken welke projecten kunnen worden gerealiseerd.

Wij vragen dus dat het Gewest de beschermingsvraag analyseert op basis van de erfgoedwaarde en niet op basis van andere belangen.

Pétitions-Patrimoine en Platform Marollen

Deze opinie in “Brussel Deze Week” verschijnt op een ogenblik dat de verdedigers van het Vossenplein zich konden verheugen over de uitspraak van de Brusselse Schepen voor mobiliteit, Els Ampe. Tijdens een etentje met de pers op maandag 2 februari, had ze gezegd dat ze goed had geluisterd naar de kritieken op haar project en dat ze “zeer waarschijnlijk” niet zou raken aan het “karakter” van de plaats… Even later verklaarde ze echter dat ze bij haar besluit bleef om een ondergrondse parking te bouwen, waardoor haar eigen pas uitgesproken woorden volledig ingetrokken warden.

Petitie van burgers die de klassering vragen van het Vossenplein

De vereniging Petitions-Patrimoine heeft nu dinsdag 20 januari in samenwerking met het Platform van de Marollen een petitie neergelegd bij de administratie voor Monumenten en landschappen voor de regio Brussel. Met deze petitie vragen de ondertekenaars om de volledige publieke ruimte van het Vossenplein en ook verschillende gebouwen die er zich bevinden evenals de voormalige ondergrondse schuilkelder te erkennen als beschermd erfgoed.

Naar aanleiding van de recente aankondiging van de bouw van een parking onder het Vossenplein, ontdekten vele Brusselaars dat de achterstand in klassering van plaatsen en gebouwen dermate groot is dat zowel dit plein als de belangrijkste gebouwen gelegen er rond geen enkele vorm van bescherming genieten. Zelfs de iconische voormalige brandweerkazerne, ontworpen door de bekende architect Joseph Poulaert geniet van geen enkele bescherming.

Naar dezelfde aanleiding werd een fotoreportage gepubliceerd waaruit de perfecte staat bleek van de voormalige ondergrondse schuilkelder die zich onder het Vossenplein bevindt en waarvan velen het bestaan niet kenden.

Vandaar de idee om deze lacune in te vullen door voor te stellen om het Vossenplein, waar sinds 1873 de oude markt plaats grijpt, en ook de gebouwen en het geheel dat het plein karakteriseert te klasseren als beschermd erfgoed.

Met de hulp van de vereniging Pétitions-Patrimoine en het platform van de Marollen werd een aanvraag ingediend, conform aan het Brusselse Wetboek voor ruimtelijke ordening (BWRO), die toestaat om aan de Regionale regering de opening te vragen van een klasseringsprocedure.

De ingediende aanvraag betreft :

  • Het geheel van de publieke ruimte van het Vossenplein, die zijn oorspronkelijke staat heeft bewaard omdat er dagelijks sinds 1873 de oude markt plaats vindt. De soberheid van het plein, de inplanting van de bomen, de hoogwaardige materialen waaronder de bekende kasseien waarmee het plein belegd is, dat alles is typisch voor de publieke ruimte uit de 19de en begin 20ste eeuw. Weinig Brusselse pleinen hebben zozeer hun oorspronkelijk karakter en/of aard bewaard.
  • De parochiekerk van de Onbevlekte Ontvangenis, gebouwd in meerdere fasen tussen 1852 en 1870 die zich aan de Westelijke zijde van het plein bevindt.
  • Het voormalige huis van de koster gebouwd in 1862 en acht huizen van neoklassieke stijl uit 1866, die deel uitmaken van het originele concept, gelegen aan beide kanten van de kerk en die met hun regelmatige patronen de kerk des te meer tot haar recht laten komen.
  • De voormalige Brandweerkazerne, gebouwd in 1861-1863 volgens de plannen van de architect Joseph Poelaert, die de hele oostkant van het plein bezet.
  • De voormalige ondergronds schuilkelder gelegen onder het plein, waarschijnlijk aangelegd in 1942 in het kader van de organisatie van de algemene luchtdefensie in een gedeelte van de onderbouw van de ateliers du Renard (ateliers van de Vos), een fabriek voor de bouw van locomotieven die werd afgebroken bij de aanleg van de Blaesstraat en het Vossenplein. De opschriften in het Frans en het Nederlands « verboden te urineren » en « verboden te spuwen » tonen aan dat de kelder bestemd was voor de Brusselse burgerbevolking om bij luchtbombardementen te kunnen schuilen. Het is één van de weinige overblijfselen in Brussel die getuigen van de tweede wereldoorlog, de meeste schuilkelders werden na de oorlog immers afgebroken (bijvoorbeeld : op het Fontainasplein, de Ninoofse poort, het Vlaams theater of nog het ondergronds ziekenhuis aan de Hallepoort verbonden via een tunnel met het Bordet-instituut.

In de ogen van vele Brusselaars is het historisch belang als erfgoed van het Vossenplein, die het oude Brussel en de folklore van de Brusselse bevolking vertegenwoordigd, vanzelfsprekend. En dit is zowel in België als in het buitenland erkend. Het feit dat de nodige handtekeningen in enkele dagen werden opgehaald en de reacties bij het publiek zijn daar duidelijke bewijzen van.

Het platform van de Marollen en de vereniging Petitions-Patrimoine verwachten nu van de Brusselse regering dat ze de nodige stappen onderneemt om dit plein dat belangrijk is omwille van zijn architecturaal, historisch, folkloristisch en archeologisch erfgoed en dat zo nauw aan het hart lgt van de Brusselaars, te klasseren als beschermd erfgoed. Voor de verenigingen, de buurtbewoners en de ondertekenaars zal de klassering een toekomst garanderen die ten volle rekening houdt met dit erfgoed en definitief de rug keert aan de slechtste jaren van de « Brusselisering » toen de Marollenwijk bedreigd werd: we denken aan de projecten voor de uitbreiding van het justitiepaleis en de pogingen om de brandweerkazerne af te breken toen die nog niet gerenoveerd was.

In bijlage vindt u de nota over de geschiedenis en het belang als erfgoed van het plein en de bijhorende elementen die in aanmerking komen voor klassering.

23.336 maal neen aan een parking onder het Vossenplein!

Deze donderdag 18 december, vertrok een stoet van ongeveer 150 mensen met fanfare op kop van het Vossenplein en het Rouppeplein om de Koning van de Brol, vertegenwoordiger van de Marollen, te vergezellen tot aan het stadhuis van Brussel. Daar hebben ze een lijst van 23.336 handtekeningen, ingezameld in 22 dagen, onder de petitie “Geen parking onder het Vossenplein” afgegeven samen met een brief van het Marollen-Platform aan het College van burgemeester en Schepenen. We publiceren deze brief hieronder.
De Koning van de brol is ervan overtuigd : da zotte project zal nie pakken!

Ten aanzien van de Hr Yvan Mayeur, Burgemeester,
van Mevr Els Ampe, Schepen van Mobiliteit,
van Mevr Marion Lemesre, Schepen van Tewerkstelling, Economie, Opleiding, Handel en het Parkeerplan
van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen

Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel

Brussel, 18 december 2014

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw de Schepen van mobiliteit,
Mevrouw de Schepen van handel
Mevrouwen en Heren van het College,

Zoals U weet lanceerden we op 25 november een petitie om ons te verzetten tegen het project van de bouw van een parking onder het Vossenplein in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan van de Stad Brussel. Deze petitie kende een groot succes, zowel op internet als op de papieren versie die in de Marollen circuleerde.

We hadden zo verder kunnen gaan tot het project in de fase van het openbaar onderzoek zou komen, maar we verkozen deze petitie af te sluiten op 16 december, exact drie weken nadat ze gelanceerd werd, opdat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brussel er zonder dralen mee zou rekening kunnen houden.

Na 22 dagen, ondertekenden 23.336 mensen (14.207 via Internet en 9.129 op papier) : 8.618 bewoners van Brussel-stad, 7.757 van de andere gemeenten in de regio Brussel, 4.231 burgers uit andere regio’s van België en 2.730 burgers die in het buitenland leven.

In bijlage van deze brief, zal u de tekst van de petitie vinden, de lijst van ondertekenaars, en ook de commentaren die de ondertekenaars via Internet achterlieten en die U zullen inlichten over hun motivaties.

Eveneens op 25 november, gelijktijdig aan de lancering van deze petitie, verenigden talrijke bewoners, handelaars, marchands en verenigingen uit onze wijk zich in het Marollen Platform.

Het is in naam van dit platform en de 23.336 ondertekenaars van de petitie dat we U vragen om vandaag definitief een punt te zetten achter het project voor de bouw van een ondergrondse parking onder het Vossenplein, een project dat noch de problemen van mobiliteit, noch die van het parkeren in de Marollen zou kunnen oplossen. Integendeel, deze parking en de werken die ermee gepaard zouden gaan, zouden onherstelbare schade aanrichten aan de specifieke economische en sociologische evenwichten in onze wijk en ook aan de rust van de bewoners. Wij zijn gehecht aan het volkse karakter van onze wijk, aan zijn vlooienmarkt en aan de economie die intens met elkaar verbonden zijn. En we zijn vastberaden om ze te verdedigen tegen elke project die hieraan schade zou kunnen toebrengen.

Natuurlijk kennen de Marollen problemen van mobiliteit en parkeren, zoals dat het geval is in vele wijken van Brussel. Als het de bedoeling is van de Stad Brussel om deze problemen op te lossen, zijn er vele andere mogelijkheden die onderzocht kunnen worden. Het opgeven van het parkingproject zou een begin kunnen betekenen van een echt overleg met alle actoren van de wijk om een consensus te bekomen over de aard van de problemen en om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken om deze problemen op te lossen. Wij blijven ter beschikking voor een dergelijk overleg, maar natuurlijk niet zo lang de procedure voor de bouw van deze ondergrondse parking blijft voortduren.

In de hoop dat u zal rekening zal houden met de talrijke stemmen die opgaan, met name doorheen onze mobilisatie, wensen we u een goede ontvangst van deze brief en bijlagen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Het Marollen Platform

No parking !

(Nederlandse tekst beneden)

La  Ville de Bruxelles a décidé, le 1er décembre 2014, de lancer des appels d’offres pour la création de 4 nouveaux parkings dans le Pentagone, dont un sous la place du Jeu de Balle. Notre quartier n’a pas besoin d’un tel parking  place du Jeu de Balle. Il saturerait la circulation dans les voiries étroites et déjà congestionnées de notre quartier. Sa construction entrainerait un chantier de plusieurs années, qui non seulement défigurerait le Vieux Marché, mais aurait aussi des conséquences catastrophiques sur la vie du marché aux puces, celle des commerçants et des riverains.

Télécharger le flyer.

L’Échevine de la Mobilité et des Travaux publics, Els Ampe, expose régulièrement via la presse ou des toutes-boites ses arguments en faveur de la construction du parking :

« Une belle place historique sans bosses. »

➔ Nous ne voulons pas d’une place aseptisée où, après des années de travaux, les cheminées d’aération d’un parking et ses voies d’accès (entrée et sortie des voitures, ascenseurs pour piétons) défigureront l’attrait historique et esthétique existant aujourd’hui.

« Plan d’aménagement en concertation avec les habitants, commerçants et échoppiers. »

➔ De qui se moque-t-on ? Une concertation après que la décision a été votée par le Conseil communal !?

« Des boxes garage pour les habitants à un bas prix (pour leurs voitures, vélo, poussettes) et un parking public pour les visiteurs. »

➔ Sur 20.000 places disponibles dans l’enceinte de la Ville de Bruxelles, 14.000 places seulement sont en moyenne occupées : dans notre quartier, les parkings de la place Poelaert et de la Porte de Hal sont sous-occupés. Une meilleure signalisation et une tarification plus accessible seraient déjà de nature à améliorer l’utilisation des parkings existants.

«Travaux sur une partie limitée de la place = le chantier se limitera à une partie de la place = accès aux commerces pendant les travaux.»

➔ À qui veut-on faire croire cela ? Un chantier d’une telle importance entraînera forcément le blocage d’une partie du quartier et d’importants désagréments pour les marchands, commerçants et riverains.

➔ L’Échevine du Commerce Marion Lemesre, pour sa part, déclare d’ailleurs que le marché sera déplacé pendant le chantier. Mais il n’existe pas d’espace assez grand dans les environs pour accueillir tous les marchands. Un déménagement provisoire nécessiterait donc de trier les échoppiers et entraînerait la mort de nombreux commerces dont l’activité et la clientèle sont intrinsèquement liées à la proximité du marché.

➔ Enfin, la Ville de Bruxelles prétend que le chantier ne sera pas de longue durée. Après avoir évoqué 24 puis 30 mois, elle parle à présent de 18 mois de travaux. Mais qu’en sait-elle ? Bien malin qui pourrait prédire la durée de réalisation d’un tel ouvrage, d’autant que ce projet ne repose sur aucune étude, notamment des sols. Nous avons tous en tête des chantiers effectués à Bruxelles dont la durée prévue a été multipliée par deux ou trois. Nous n’avons aucune raison d’être rassurés sur ce point.

« L’argent du contribuable ne servira pas au financement de ce parking (parking et aménagement seront payés par le secteur privé). »

➔ C’est oublier que les derniers parkings publics décidés à Bruxelles (Flagey et Miroir) sont entièrement financés par les pouvoirs publics.

➔ Et c’est omettre de préciser que la société privée qui obtiendra ce marché bénéficiera d’une concession de 35 ans et se verra confier la responsabilité de réaménager les espaces publics autour du parking!

C’était déjà l’argument et l’enjeu de la première bataille des Marolles en 1969 sur les problèmes de logement, où un quartier entier était destiné à la promotion immobilière par le secteur privé. Face à la résistance des habitants, les autorités de la Ville ont reculé, acheté les terrains et construit des logements sociaux.

Habitants des Marolles, dites non à ce parking ! Non à la destruction de la cohésion sociale de ce quartier populaire qui est un des cœurs de Bruxelles.


No parking !

De Stad Brussel besliste op 1 december 2014 een aanbesteding uit te schrijven voor de bouw van vier nieuwe parkeergarages in de Vijfhoek, waarvan een onder het Vossenplein. Onze buurt heeft geen nood aan een dergelijke parking. De smalle straten van onze wijk slibben nu al dicht met auto’s. Een parking Vossenplein zou de verkeersstroom nog verder bemoeilijken. De werf die deze parking voorafgaat, zou de ‘Jeu de Balle’ onherstelbaar verminken. De jaren durende werken zouden daarenboven catastrofale gevolgen hebben op het leven van de rommelmarkt, die van de handelaars en de buurtbewoners.

De flyer downloaden

De Schepen bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wagenpark, Els Ampe, verspreidt haar argumenten voor de bouw van de parking met de regelmaat van de klok via media en huis-aan-huisbladen.

« Een mooi historisch plein zonder bulten. »

Wij willen geen plein zonder ziel waar, na jaren van grote werken, de verluchtingspijpen en toegangen (in- en uitgang voor de wagens, liften voor de voetgangers) de huidige historische en esthetische aantrekking van het plein verminken.  

« Herinrichting in overleg met de bewoners, handelaars en marktkramers. »

 Met wie lacht men eigenlijk? Overleg nadat een beslissing is gestemd door de Gemeenteraad !?

«  Garageboxen aan een lage prijs voor de buurtbewoners (voor hun auto’s, fietsen en kinderwagens) en een openbare parking voor bezoekers. »

 Van de 20.000 beschikbare parkeerplaatsen binnen de Stad Brussel zijn gemiddeld maar 14.000 plaatsen bezet: in onze wijk zijn de parkings van het Poelaertplein en de Hallepoort onderbezet. Een betere signalisatie en democratischer tarieven zouden het gebruik van de bestaande parkeergarages zeker en vast ten goede komen.

«Werken op een beperkt deel van het plein = de werf zal zich beperken tot een deel van het plein = toegang tot de handelszaken gedurende de werken.»

 Denkt men echt dat iemand dit gelooft ? Een werf van een dergelijke omvang zal een deel van de wijk blokkeren en brengt ongetwijfeld grote hinder met zich mee voor de marktkramers, handelaars en buurtbewoners.

 De Schepen van Handel, Marion Lemesre, verklaart zelfs dat de markt zal worden verplaatst gedurende de werken. Alleen is er in de buurt geen plek die groot genoeg is om plaats te bieden aan alle marktkramers. Een tijdelijke verhuis zou de marktkramers verspreiden over verschillende plaatsen, wat de dood zou betekenen voor ettelijke handelszaken die hun activiteiten en klanten ontlenen aan een ligging vlakbij de markt.

 De Stad Brussel doet alsof de werken niet van lange adem zullen zijn. Eerst gingen de werken 24 maanden duren, toen waren het 30 maanden. Nu heet het dat de werf 18 maanden zal duren. De stad heeft gewoon geen idee. Wie de uitvoering op een dergelijk complexe werf kan voorspellen, kan meer dan koffiedik kijken. Vooral aangezien het project op geen enkele studie rust, het minst nog van al op een studie van de ondergrond. We kennen allemaal voorbeelden van Brusselse werven waarvan de geplande duur uiteindelijk met twee of drie werd vermenigvuldigd. We hebben geen enkele reden om er op dat vlak gerust in te zijn.

«  Het geld van de belastingbetaler wordt niet gebruikt voor de financiering van de parking (parking en inrichting worden betaald door de privé-sector). »

 Wij zijn niet vergeten dat de laatste parkings in Brussel (Flagey en Spiegelplein) volledig zijn gefinancierd door de overheid.

 Men vergeet daarbij te vermelden dat het privé-bedrijf dat de uitbating bemachtigt een concessie van 35 jaar zal genieten en daarbij ook de verantwoordelijkheid krijgt toevertrouwd de publieke ruimte rond de parking in te richten!

In 1969 was de woonproblematiek de inzet van de eerste strijd van de Marollen. Een hele wijk stond toen op het punt in de privé-handen van projectontwikkelaars te belanden. Geconfronteerd met het verzet van de buurtbewoners heeft de stad toen ingebonden, gronden gekocht en er sociale woningen gebouwd.

Inwoners van de Marollen, zeg neen tegen deze parking ! Neen tegen de vernietiging van de sociale verbondenheid van deze volkswijk. Neen tegen de verwoesting van één van de mooiste gezichten die Brussel rijk is.  

De Marollen mobiliseren zich tegen plannen ondergrondse parking onder Vossenplein

Persbericht, 27/11/2014
Giene parking onder onze  Met !
Het Platform Marollen verzamelt marktkramers, handelaars, verenigingen, buurtbewoners en alle mensen die houden van de buurt en klanten van de rommelmarkt. Het Platform werd opgericht na de aankondiging van het circulatieplan dat de bouw van 4 ondergrondse parkings voorziet. Dit voorstel zal leiden tot de verminking van verschillende plekken in het centrum van Brussel, waaronder het befaamde Vossenplein. Bovendien zal het plan leiden tot nog meer verkeer in een centrum dat al vastzit en zullen de bewoners jarenlang tussen bouwwerven leven.

Opgericht op de avond van 24 november, startte het Platform de dag erop met een petitie tegen het plan. 48 uur later hadden al meer dan 6000 mensen de petitie ondertekend. Naast de petitietekst, nodigen we jullie uit om de bedenkingen van de ondertekenaars te lezen. De ondertekenaars van de petitie benadrukken: « In plaats van deze plek te transformeren in een bouwwerf, verdient het Vossenplein en z’n ondergrond geklasseerd te worden. De vlooienmarkt die sinds 1873 al elke dag trouw plaatsvindt, is uniek in de wereld en vormt een economisch, sociaal en cultureel patrimonium dat met alle mogelijke middelen beschermd moet worden.”

Deze petitie is trouwens niet de enige vorm van protest : de groep ‘NO PARKING JEU DE BALLE’, die een week geleden werd opgericht via de sociale media, verenigt momenteel zo’n 1450 mensen. De Facebookpagina ‘We Love Jeu de Balle’ telde op 3 dagen meer dan 5000 likes en roept op om op 1 december af te zakken naar de gemeenteraad in het Brusselse stadhuis op de grote markt.

Want ondanks het feit dat er geen enkel voorafgaand overleg gepleegd met de bewoners, de plannen op geen enkele voorafgaande studie steunen en niet tegemoet komen aan de behoeften van de buurt, is het college van plan om maandag te stemmen over het lastenboek van de ondergrondse parkings. Een lastenboek dat de raadsleden trouwens nu pas hebben ontvangen.

Het Platform Marollen vraagt aan het college van de stad:

Het intrekken van het agendapunt op de gemeenteraad. Indien de procedure van de Stad gevolg krijgt, worden de openbare concessies aan privébedrijven uitbesteed en zal gestart worden met de bouw van parkings en dat zonder een serieuze studie en zonder dat de bevolking op een serieuze manier werd bevraagd.
Stopzetten van het parkingproject en de start van een echte dialoog met betrekking tot de mobiliteitsproblemen.
De leden van het Platform Marollen houden nu zondag 30 november een symbolische actie op het Vossenplein. Iedereen wordt uitgenodigd om z’n liefde te tonen voor het Vossenplein en z’n afkeer te laten blijken tegen de plannen om de stad te verminken.


www.plateforme-marolles.be
contact@plateforme-marolles.be